1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti PROMAZLÍČKY CZ, s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO 073 68 526, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 107826, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu Prodávajícího. E-shop je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.spokojeny-mazlicek.cz (dále jen „E-shop“).

1.2. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami Občanským
zákoníkem.

1.3. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění Obchodních podmínek může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1. Prodávajícím je společnost PROMAZLÍČKY CZ, s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO 073 68 526, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 107826. Společnost PROMAZLÍČKY CZ, s.r.o., společnost je právnická osoba, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.2. Zákazníkem tohoto internetového obchodu je každá osoba, která je kupujícím, případně osoba, se kterou Prodávající jedná o uzavření Kupní smlouvy, případně osoba, které Prodávající adresuje obchodní, cenovou či obdobnou nabídku, která má v této osobě vzbudit zájem o
uzavření Kupní smlouvy.

2.3. Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.4. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje zboží za účelem svého podnikání.

2.5. Zbožím se rozumí věci a produkty nabízené Prodávajícím k prodeji na E-shopu.

2.6. Smluvními stranami se rozumí Prodávající a Zákazník společně.

2.7. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě podléhající ochraně dle Nařízení, které jsou zpracovávány na základě Kupní smlouvy.

2.8. Nařízením se rozumí nařízení evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2.9. Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s Osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, např. shromáždění, uložení, pozměnění, omezení, výmaz nebo zničení.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace Zákazníka provedené na E shopu může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“).

3.2. Při registraci na E-shopu a při objednávání zboží je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

3.4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet
nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popřípadě nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. POSTUP NÁKUPU

4.1. Vyhledejte z nabídky produkt, který chcete objednat.

4.2. Vložte zboží pomocí kliknutí na odkaz „PŘIDAT DO KOŠÍKU“.

4.3. Po kliknutí na ikonu košíku se otevře jeho obsah, který můžete upravovat nebo se vrátit kliknutím na odkaz „POKRAČOVAT V NÁKUPU“.

4.4. Pokud chcete jakoukoli položku odebrat z košíku, klikněte na ikonu křížku v pravém horním rohu. Počet kusů změníte přepsáním množství v rámečku.

4.5. Po ukončení výběru zboží klikněte na ikonu košíku a pokračujte „K POKLADNĚ“.

4.6. Pokud jste již registrovaný zákazník, vyplňte Vaše uživatelské jméno a heslo.

4.7. Pokud jste na E-shopu poprvé, můžete se registrovat nebo vyplnit jednorázově objednávkový formulář.

4.8. Vyplňte způsob doručení a platby a klikněte na políčko „OBJEDNAT“.

4.9. Potvrzení objednávky Vám bude zasláno na Vámi uvedenou emailovou adresu v registračním formuláři.

4.10. Odeslaná objednávka je brána jako závazná. Při registraci nebo před odesláním objednávky potvrzujete souhlas s Obchodními podmínkami a se shromažďováním i archivováním osobních údajů Kupujících i jeho nákupech.

5. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Veškerá prezentace Zboží umístěná na E-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

5.2. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu spotřebiteli e mailem na Kupujícím zadanou e-mailovou adresu. Vzniklou Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody Smluvních stran nebo na
základě zákonných důvodů.

5.3. E-shop obsahuje informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v E-shopu.

5.4. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část před uzavřením Kupní smlouvy.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY A CENA ZBOŽÍ

6.1. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

a) dobírkou v hotovosti při doručení a
převzetí Zboží;

b) bezhotovostně bankovním převodem
předem na účet Prodávajícího;

c) bezhotovostně online platební kartou;

6.2. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně zrušit objednávku, a to v případě objednávek, u kterých bude zvolen způsob platby bankovním převodem a peněžitá částka nebude připsána na bankovní účet Prodávajícího do 3 pracovních dnů ode dne vytvoření objednávky.

6.3. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo jednostranně zrušit objednávku, a to u plateb platební kartou, prostřednictvím platební brány GoPay, a to v případě, že objednávka nebude uhrazena do 3 kalendářních dnů ode dne vytvoření.

6.4. Po odeslání zásilky Kupujícímu je automaticky odeslána faktura (ve formátu PDF) za objednávku na e-mailovou adresu Zákazníka.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


7.1. Prodávající při plnění Kupní smlouvy může přicházet do styku s Osobními údaji Zákazníka ve smyslu Nařízení a při plnění svých povinností z Kupní smlouvy je vůči Zákazníkovi v pozici zpracovatele Osobních údajů.

7.2. Zákazník, uzavřením Kupní smlouvy uděluje Prodávajícímu souhlas se zpracováním Osobních údajů, které Prodávající na základě kvalifikovaného souhlasu zpracovává za účelem splnění jeho povinností dle Kupní smlouvy.

7.3. Vysloví-li s tím Zákazník souhlas na E-shopu, mohou být jeho Osobní údaje použity také k marketingovým a reklamním účelům, kdy Prodávající je oprávněn Zákazníkovi zasílat na e mailovou adresu individualizované obchodní nabídky. Tento souhlas může být kdykoli Zákazníkem odvolán.

7.4. Dalšími příjemci Osobních údajů Kupujícího jsou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání Zboží či realizaci plateb na základě Kupní smlouvy.

7.5. Za podmínek stanovených v Nařízení má Zákazník právo požadovat od Prodávajícího přístup k Osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Osobních údajů Zákazníka, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů Zákazníka, a dále právo na přenositelnost Osobních údajů Zákazníka.

7.6. Zákazník nemá povinnost Osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění Kupní smlouvy. Bez poskytnutí Osobních údajů není možné Kupní smlouvu uzavřít či ji ze strany Prodávajícího splnit.

7.7. Zákazník může uplatnit svá práva při zpracování jeho Osobních údajů na níže uvedeném kontaktním e-mailu Prodávajícího v pracovních dnech od 8:00 do 16:30 hodin.

7.8. Orgánem pro řešení stížností stran zpracování a jiného nakládání s Osobními údaji je Úřad pro ochranu osobních údajů, který může Zákazník kontaktovat přes webové stránky www.uoou.cz.

8. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1. V případě, že je Zboží skladem, je zasláno Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po uzavření Kupní smlouvy.

8.2. V případě, že je u Zboží uvedeno „Dostupné na objednávku", dodací doba je v rozmezí 2–3 týdnů ode dne uzavření Kupní smlouvy.

8.3. Způsob dodání a místo odběru je stanoveno na základě objednávky Zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání zásilky s objednaným Zbožím na adresu uvedenou v objednávce Kupujícího nebo předání zásilky na výdejním místě, které Kupující v objednávce zvolil pro možnost osobního odběru. Dodání zásilky na adresu uvedenou Zákazníkem zajišťuje Prodávající prostřednictvím smluvních přepravců v rámci České republiky.

8.4. Přeprava je hrazena Zákazníkem dle aktuálního ceníku, uvedeného v objednávkovém formuláři. Uvedené ceny za dopravu jsou konečné.

8.5. V případě, že si Zákazník zásilku nevyzvedne a Zboží se vrátí zpět Prodávajícímu, bude Prodávající Zákazníka kontaktovat. Pro opakované zaslání Zboží připočte Prodávající k ceně poštovné a případnou dobírku i za předchozí objednávku, kterou si Zákazník nevyzvednul.

8.6. Případné nevyzvednutí nebo odmítnutí převzetí Zboží na poště nebo u přepravce představuje porušení povinností z Kupní smlouvy Zákazníkem a v takovém případě bude Prodávající oprávněn požadovat po Zákazníkovi náhradu způsobené škody v plné výši. Za takovou škodu se považuje zejména marně zaplacené přepravné, poštovné a náklady za balení a vyexpedování zásilky.

9. STORNO OBJEDNÁVKY

9.1. Kupující má právo objednávku stornovat, pokud Zboží již nebylo expedováno, a to písemně na emailovou adresu: spokojeny mazlicek@email.cz. V případě pozdějšího zrušení objednávky má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s expedicí Zboží.

10. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

10.1. Zákazník má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí Zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Pokud je předmětem Kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávka Zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí první dodávky Zboží.

10.2. Odstoupení od Kupní smlouvy může být provedeno jakýmkoli způsobem, tedy písemně i ústně, prostřednictvím e-mailu i telefonicky. Odstoupení písemnou formou prostřednictvím e-mailu se pro případ budoucího sporu důrazně doporučuje.

10.3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 10. 1. Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 dní ode dne odstoupení od Kupní smlouvy. Odstoupí-li Zákazník od Kupní smlouvy, nese Zákazník náklady spojené s navrácením Zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V takovém případě Zákazník nese náklady nejlevnějšího způsobu přepravy, který se na E-shopu nabízí.

10.4. Prodávající vrátí Zákazníkovi přijatou kupní cenu za Zboží do 14 dnů ode dne obdržení vráceného Zboží nebo ode dne prokázání o odeslání Zboží zpět Prodávajícímu. Kupní cena bude vrácena bankovním převodem na účet, sdělený Zákazníkem.

10.5. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce:


a) Zboží vyrobeného podle požadavků Zákazníka nebo přizpůsobeného jeho
osobním potřebám;

b) Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo Zboží s krátkou dobou spotřeby,
jakož i Zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným Zbožím;

c) Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo
z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Zákazník porušil.


11. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD)

11.1. Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

a) má Zboží vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Zákazník rozumně očekávat. 

11.3. V případě reklamace vadného Zboží je Zákazník povinen Zboží spolu s dokladem o koupi (fakturou) a vyplněným FORMULÁŘEM PRO REKLAMACI ZBOŽÍ zaslat na adresu Prodávajícího, způsobem popsaným níže. Ihned od převzetí vadného Zboží zahájí Prodávající reklamační řízení, na které má 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Reklamační řízení je Prodávající vždy povinen ukončit závěrečným protokolem o reklamaci, kde bude uvedena porucha Zboží a uznaní či zamítnutí reklamace Zákazníka. Zákazník nemá během této doby nárok na náhradu škody z vadného plnění či požadovat po Prodávajícím náhradu za ušlé zisky.

11.4. Práva Zákazníka z vadného plnění se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu Zboží, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

11.5. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.

11.6. Zákazník spotřebitel může vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době 24 měsíců ode dne převzetí Zboží. Zákazník podnikatel může vytknout vadu v době 12 měsíců ode dne převzetí Zboží.

11.7. Prodávající odstraní vady přiměřené době po jejím vytknutí, nejpozději do 30 dnů po vytknutí vady.

11.8. Prodávající vyřídí reklamaci a o tomto informuje Zákazníka do 30 dnů ode dne řádného uplatnění vady. Prodávající se se Zákazníkem může domluvit na delší lhůtě k vyřízení reklamace. Po marném uplynutí lhůty k vyřízení reklamace může Zákazník od Kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

11.9. Prodávající po vyřízení reklamace předá Zákazníkovi potvrzení o způsobu vyřízení reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

12. VRÁCENÍ A VÝMĚNA ZBOŽÍ

12.1. Zboží k vrácení nebo výměně musí být vráceno úplné, nepoškozené, bez známek užívání, čisté a v původním obalu (s visačkami identifikujícími Zboží, s dokumentací a veškerým příslušenstvím). Ke Zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty včetně faktury, které Zákazník v rámci uzavření Kupní smlouvy obdržel.

12.2. V případě, že nebudou podmínky dle 12. 1. Obchodník podmínek dodrženy, Zboží bude Zákazníkovi vráceno s uvedením důvodů, proč nebylo odstoupení od Kupní smlouvy akceptováno.

12.3. Zákazník bere na vědomí, že odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se Zákazník seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží.

12.4. Zákazník bere na vědomí, že Zboží je nezbytné zaslat Prodávajícímu nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k písemnému odstoupení od Kupní smlouvy za podmínek uvedených v čl. 10. 1. Obchodních podmínek.

12.5. V případě, že bude Prodávajícímu vrácena pouze část objednávky Zboží, nemá Zákazník nárok na vrácení nákladů spojených s dopravou sjednaných v objednávce.

12.6. Zboží k vrácení, výměně nebo reklamaci zašle Zákazník jako „BALÍK NA POŠTU" nebo do „BALÍKOVNY“ na adresu: PROMAZLÍČKY CZ, s.r.o., nám. ČSČK 496, 679 72 Kunštát na Moravě, Zákazník rovněž zašle kopii dokladu o koupi Zboží s vyplněným FORMULÁŘEM PRO VÝMĚNU NEBO VRÁCENÍ ZBOŽÍ, originální obal a informaci s přesným popisem vady. Bez těchto náležitostí nemůže být reklamace řádně uplatněna a vyřízena, tudíž bude vrácena zpět Zákazníkovi.

12.7. Zákazník bere na vědomí, že v případě požadavku na výměnu Zboží z jeho strany, mu budou účtovány náklady spojené s opětovnou dopravou, dle jeho výběru.

13. ADRESA PRO OBJEDNÁVKY, PLATBY, REKLAMACE A VÝMĚNU ZBOŽÍ

PROMAZLÍČKY CZ, s.r.o.
nám. ČSČK 496
679 72 Kunštát na Moravě
Tel.: 602 221 135
(balík poslat jako "BALÍK NA POŠTU", případně do balíkovny na uvedenou adresu)

FAKTURAČNÍ ADRESA A SÍDLO SPOLEČNOSTI: PROMAZLÍČKY CZ, s.r.o.
Lidická 700/19
602 00 Brno - Veveří
e-mail: spokojeny-mazlicek@email.cz
www: www.spokojeny-mazlicek.cz
Tel.: +420 602 221 135
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Č. účtu: 1127866009/2700

14. ŘEŠENÍ SPORŮ
Veškeré spory Smluvních stran, vzniklé z Kupní smlouvy mohou být řešeny alternativním způsobem v řízení před nestrannou a nezávislou Českou obchodní inspekcí. Právo domáhat se svého nároku u soudu tímto však není dotčeno. Více informací o řešení sporů před ČOI je dostupných na webových stránkách ČOI - https://www.coi.cz/.